In Тендер, төсөл хөтөлбөрүүд

Техник эдийн засгийн үндэслэлийн гол зорилго нь сум суурин газрын хүлэмжийн хийн ялгарлыг багасгах болон дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангахад оршино.

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖИЛ:
•    Цаг уурын судалгаа
•    Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
•    Эдийн засгийн үр ашиг

 

ЗАХИАЛАГЧ:
Эрдэс баялаг эрчим хүчний яам

БАЙРШИЛ:
Монгол улс, Төв аймаг. Зуунмод хот. Зүүндэлгэр баг. Хөрс-Ус төрлийн босоо коллекторт дулааны насос суурилуулсан 4-р сургууль

ЭХЭЛСЭН ХУГАЦАА:
2008 он

ДУУССАН ХУГАЦАА:
2009 он

Recent Posts

Leave a Comment