Төв аймгийн зуунмод хотын 4-р дунд сургууль, халдвартын эмнэлгийн өргөтгөл , “ирээдүй” цэцэрлэгийг газрын гүний дулааны нөөцийг ашиглан дулааны эрчим хүчээр хангах техник эдийн засгийн үндэслэл (тэзү)

 In Тендер, төсөл хөтөлбөрүүд

Техник эдийн засгийн үндэслэлийн гол зорилго нь сум суурин газрын хүлэмжийн хийн ялгарлыг багасгах болон дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангахад оршино.

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖИЛ:
•    Цаг уурын судалгаа
•    Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
•    Эдийн засгийн үр ашиг

 

ЗАХИАЛАГЧ:
Эрдэс баялаг эрчим хүчний яам

БАЙРШИЛ:
Монгол улс, Төв аймаг. Зуунмод хот. Зүүндэлгэр баг. Хөрс-Ус төрлийн босоо коллекторт дулааны насос суурилуулсан 4-р сургууль

ЭХЭЛСЭН ХУГАЦАА:
2008 он

ДУУССАН ХУГАЦАА:
2009 он

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search