40 мвт чадалтай чаргайтын усан цахилгаан станцын техник-эдийн засгийн үндэслэл

 In Тендер, төсөл хөтөлбөрүүд

Энэхүү төслийн гол зорилго нь Хөвсгөл аймгийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээг хангахын зэрэгцээ ТЭХС-ийн нэмэлт эх үүсвэрийг бий болгох, ТЭХС-д олон сум холбосноос үүсч болох сүлжээний доголдлын горимыг сайжруулж хүчдлийн түвшинг стандартад заасан хэмжээнд барих, эрчим хүчний алдагдлыг багасгах зэрэг болно.

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖИЛ:
•    Геофизикийн судалгаа
•    Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
•    Цахилгаан эрчим хүчний системд холбох горимын тооцоо
•    Эдийн засгийн үр ашиг

 

ЗАХИАЛАГЧ:
Түлш эрчим хүчний яамны харьяа судалгаа хөгжлийн төв

БАЙРШИЛ:
Монгол улс, Хөвсгөл аймаг, Тосонцэнгэл сум

ЭХЭЛСЭН ХУГАЦАА:
2008 он

ДУУССАН ХУГАЦАА:
2009 он

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search