Шударга ажиллах мэдэгдэл

 In Магадлагаа, нотолгооны ажил

СЭХҮТ-ийн Хүлэмжийн хийн ялгаралт (ХХЯ)- ын бууралтын  магадлагаа, нотолгооны баг  ХХЯ-ыг бууруулах төсөл, үйл ажиллагаанд  шударга, ил тод магадлагаа, нотолгооны үйлчилгээ үзүүлэх эрхэм зорилготой.  Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралтыг магадлан нотлох  ажиллагаа нь ХХЯ-ыг бууруулах, шингээх  аливаа үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн чанарыг олон улсын түвшинд баталгаажуулж өгөх үүгээрээ уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах дэлхийн нийтийн үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулах чухал ач холбогдолтойг гүнээ ухамсарлаж байна.

Бид холбогдох Монгол улсын болон олон улсын стандартууд, Хамтарсан кредит олгох механизмын дүрмийн шаардлагуудад нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулж шударга байдалд нөлөөлж болох ашиг сонирхлын зөрчилгүйгээр баталгаажилтын өндөр түвшин бүхий магадлагаа нотолгооны үйлчилгээ үзүүлэхээ илэрхийлж байна.

 

Захирал Б.Алтангэрэл

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search