Газрын гүний дулааны хэмжилт

 In Судалгааны ажил

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв ТӨҮГ Японы Шимизу корпорацитай хамтран “Монгол орны нөхцөлд газрын гүний дулааны насос ашиглан барилгын эрчим хүчийг хэмнэх нь” нэртэй төслийн хүрээнд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт газрын гүний дулааны хэмжилтийн туршилтын ажлыг 2011 оны 10 сарын 2-10-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн.

Энэ ажил нь хэмжилт явуулах цооног бэлдэх, хэмжилт хийх гэсэн 2 үе шаттай явагдсан. 30 м гүн, 100 мм диаметр бүхий цооног өрөмдөж дээж чөмгийг авч хөрсний бүтцийг тогтоосон. Өрөмдсөн цооногтоо зориулалтын хуванцар хоолой сүвлэж, тус хоолойгоор ажлын шингэн албадан гүйлгэх замаар газрын гүний дулааны хэмжилтийг хийсэн. Хэмжилтийг 60 цагийн турш хийж, минут тутмын дулааны үзүүлэлтийг бүртгэж авсан. Газрын гүний эхний температур 4,270С, хөрсний нягт 2200 кг/м3, хөрсний дулаан багтаамж 712 Дж/кг*К байхад хэмжилтийн үр дүн дараах байдалтай гарсан.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search