2015 онд Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

[pdfjs-viewer url=”http{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}3A{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fnrec.mn{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fwp-content{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fuploads{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F2017{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F05{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fmain1441683268.pdf” viewer_width=100{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d} viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Цааш үзэх