0

Төв аймгийн зуунмод хотын 4-р дунд сургууль, халдвартын эмнэлгийн өргөтгөл , “ирээдүй” цэцэрлэгийг газрын гүний дулааны нөөцийг ашиглан дулааны эрчим хүчээр хангах техник эдийн засгийн үндэслэл (тэзү)

Техник эдийн засгийн үндэслэлийн гол зорилго нь сум суурин газрын хүлэмжийн хийн ялгарлыг багасгах болон дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангахад оршино. ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖИЛ: •    Цаг [...]

0

40 мвт чадалтай чаргайтын усан цахилгаан станцын техник-эдийн засгийн үндэслэл

Энэхүү төслийн гол зорилго нь Хөвсгөл аймгийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээг хангахын зэрэгцээ ТЭХС-ийн нэмэлт эх үүсвэрийг бий болгох, ТЭХС-д олон сум холбосноос үүсч болох сүлжээний доголдлын [...]