0

“СЭХҮТ” ТӨҮГ нь хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтын магадлагаа нотолгоог хийх итгэмжлэгдсэн байгууллага боллоо.

“СЭХҮТ” ТӨҮГ нь Япон улсын “Хамтарсан Кредит Олгох Механизм” (ХКОМ-JCM) хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй Япон-Монгол 2 улсын хамтарсан төслийн хүлэмжийн хийн ялгарлын [...]

0

ХКОМ-ын хөтөлбөрийн Монгол- Японы хамтарсан хороо СЭХҮТ-ийг Хөндлөнгийн магадлагаа нотолгооны байгууллагаар томиллоо.

СЭХҮТ нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах магадлагаа нотолгоо хийх эрх бүхий гуравдагч байгууллага болох нь Япон Монголын ХКОМ-ын төслийн хамтарсан хороогоор батлагдлаа. 2015 оны 4-р сарын 27-нд [...]

0

СЭХҮТ-ийн хийсэн магадлагааны ажлын тайлан бүртгэгдлээ.

ХКОМ (JCM) хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын “АНУ СЕРВИС” ХХК болон Япон Улсын “СҮҮРИ КЭЙКАКҮ” ХХК хамтран Төв аймгийн Борнуур сум болон Улаанбаатар хотын ХУД-ийн 118-р сургуульд өндөр үр ашигт [...]